حادثه در کارگاه نجاری


سؤال :سلام مهندس بخارایی ، من یک کارگاه نجاری دارم و کارمان طوری است که روی زمین تراشه و امثال آن ریخته می شود که باعث حادثه میشود و خیلی به کارگران سفارش می کنم که کف کارگاه را تمیز نگه دارند ولی بعضی وقتها دقت نمی کنند که ممکن است حادثه بشه ، آنوقت چه میشه ، من مقصرم


پاسخ :با استناد به ماده ۲ آیین نامه حفاظتی صنایع چوب مصوب مورخ 84/10/5که چنین مقرر می دارد:

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب

ماده 2- تراشه هاي چوب، خاك اره ها و غيره بايستي مرتبا از محل كارگاه خارج شوند تا كف كارگاه و محيط كار همواره تميز و عاري از هر گونه ضايعات باشد.


وبا استناد به ماده ۹۱ قانون کار ، مصوب 69/8/29که چنین مقرر می دارد:

قانون كار جمهوري اسلامي ايران

ماده 91- كارفرمايان و مسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مكلفند براساس مصوبات شورايعالي حفاظت فني براي تأمين حفاظت و سلامت وبهداشت كارگران در محيط كار، وسايل وامكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و درخصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند. افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي وبهداشتي فردي و اجراي دستورالعمل هاي مربوطه كارگاه مي باشند.


بنابراین علیرغم تأکیدی که بر نظافت کف کارگاه توسط کارگران دارید ، مقررات بالا می تواند مستند استنباط عدم نظارت مؤثر شما قرار گرفته و با توجه به نوع حادثه و شرایط حاکم در زمان وقوع حادثه ، تمام و یا درصدی از مسئولیت متوجه شما گردد

البته باید توجه داشت که درفرایند بررسی حادثه ، به میزانی که بروز حادثه ، متأثر از بی احتیاطی و یا بی مبالاتی مصدوم دیگر اشخاص تشخیص داده شود ، بدیهی است که از مسئولیت شما کاسته خواهد شد به عبارت دیگر در بررسی حادثه ، باید علاوه بر توجه به میزان تأثیر پذیری بروز حادثه از استنکاف کارفرما از اجرای مقررات ایمنی مربوطه ، باید میزان تأثیر پذیری بروز حادثه از دیگر عللی که متأثر از بی احتیاطی و یا بی مبالاتی دیگر اشخاص بوده است ، مورد توجه کارشناس قرار گیرد


/ 0 نظر / 5 بازدید