توجه به ارایه استدلال قوی در تخصیص درصدها در تأثیر پذیری بروز حوادث از علل احراز شده


حوادث کاری و مسئولیت اشخاص

ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری و مراجع ارجاع دهنده قرار های کارشناسی ، باید به این مهم توجه کنیم که عدم وجود قوانین و مقرراتی که ما بتوانیم بر مبنای آنها میزان تأثیر پذیری بروز حوادث از علل احراز شده را تعیین کنیم ، دلیل نمیشود که درصد هایی را در نظرکارشناسی خوداعلام نماییم که مبتنی بر هیچگونه معیاری نباشد، به عبارت دیگر،وقتی مینویسیم که بروز حادثه 75 درصد ناشی از علت منتسب به آقای «الف» است و 25 درصد متأثر از علت منتسب به آقای «ب» است ، به گونه ای باید بیان و استدلال کنیم که نشانگر تأثیر پذیری ، سه برابری بروز حادثه از علت منتسب به آقای « الف » نسبت به تأثیر پذیری بروز حادثه از علت منتسب به آقای «ب»باشد

کارشناس غلامرضا بخارایی


/ 0 نظر / 5 بازدید