حادثه برای کارگر دو پیمانکار که کاری را به پیمان گرفته اند

حادثه برای کارگر دو پیمانکار که کاری را به پیمان گرفته اند

سؤال  :

ما دو نفر هستیم  و کاری را به پیمان گرفته ایم وبا به کارگیری دو کارگر در محل کار در حال انجام کار هستیم و یکی از ما دونفر دارای تجربه کاری بیشتری ازمن می باشد اگر حادثه ای برای کارگر ما رخ دهد آیا هردو مسئول هستیم یا آنکه دارای تجربه بیشتر است

 

پاسخ :

نظر به اینکه شماهردوکاررا به پیمان گرفته اید بنابراین بااستناد به ماده5 آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی  که مقررمیدارد

«ماده 5: هر گاه صاحب کار اجرای قسمت های مختلف عملیات ساختمانی خود را به پیمانکاران مختلف محول نماید هر پیمانکار در محدوده پیمان خود مسؤول اجرای مقررات این آیین نامه خواهد بود و پیمانکارانی که به طور همزمان در یک کارگاه ساختمانی مشغول فعالیت هستند بایددر اجرای مقررات با یکدیگر همکاری نمایند و صاحب کار مسؤول ایجاد هماهنگی بین آنهاخواهد بود»

وبا توجه به اینکه کارگر برای شما دو نفر کار میکند بنابراین شما هردونفر باید با اجرای مقررات مربوطه درمحدوده پیمان خود ، شرایط ایمن را برای کارگر خود فراهم آورید و توجه داشته باشید وقتی شمامتعهد انجام کاری می شوید لذا باید دارای مهارت ومجاز برای انجام کار مذکور باشید و آشنایی به مقررات مربوط به کاری که متعهد انجام آن شده اید را داشته باشیدوتجربه بیشتر همکار شما تأثیری در بیشتر کردن مسئولیت اودر اجرای مقرراتی که اجرای آنها به هر دونفر شما مربوط می شود ندارد زیرا با قرارداد پیمانکاری که هر دو با صاحب کار منعقد نموده اید متعهد شدن هر دو نفرشما در اجرای مقررات مربوطه در قرارداد منعقده مستتر است بدین معنی که هردو نفر شما با انعقاد قرارداد مذکور پیمانکار طرف قرارداد مالک یا صاحب کار تلقی شده و وظایف تعریف شده در ماده 5 آیین نامه مذکور یکسان متوجه شما دو نفرخواهدشد وهر دو یکسان در اجرای مقرراتی که مربوط به شما می شود مسئول میباشید

البته توجه داشته باشید که مطالب بالا در ارتباط با شما دو نفر می باشد بدیهی است که در پروسه بررسی حادثه پس از احراز علل مؤثر دربروز حادثه و به عبارت دیگر احراز عللی که بروز حادثه متأثر از آنها بوده باید به این مهم پرداخته شود که علل مذکور ناشی از انجام فعل و یا ترک فعل و به عبارت دیگر بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کدام اشخاص بوده وآنگاه میزان تأثیر پذیری بروز حادثه از خطای هر کدام از آنان باید مورد ارزیابی کارشناس بررسی کننده حادثه قرار گیرد فلذا ممکن است خطای دیگر اشخاص غیر ازشما دونفر و نیز خود مصدوم نیز مؤثر در بروز حادثه تشخیص داده شود

در خاتمه  توجه به یک نکته مهم در حین بررسی حادثه مذکورضروری است

در بررسی حادثه باید به این نکته مهم توجه شود که اگر چه هر دو نفر آنان کار را به پیمان گرفته و مصدوم کارگرآنها بوده و در ارتباط با رعایت اصول ایمنی مربوطه در محدوده پیمان خود هر دونفریکسان مسئول هستند اما این بدان معنی نیست که هر اتفاقی رخ دهد هر دونفر آنها یکسان باید پاسخگو باشند به عبارت دیگر استنباط کارشناسی این باشد که خطای هر دو یکسان دربروز حادثه مؤثر بوده است بلکه باید رابطه سببیت و رابطه علیت بین حادثه رخ داده و خطای هردو شخصی که کار را به پیمان گرفته و کارگر برای هردو نفر آنان کار می کرده احراز گردد بدین معنی که علت و یا عللی که بروز حادثه متأثر از آنها بوده  ازعدم اجرای مقرراتی باشد که مسئولیت اجرای آنها متساویا ً متوجه هر دو پیمانکار بوده است وبه عبارت کلی تر بروز حادثه متأثر از بی احتیاطی و یا بی مبالاتی  که متساویا ً متوجه هر دو پیمانکار است رخ داده باشد  و به این مهم توجه شود که  یکی از آن دو شخص  پیمانکار که کارفرمای مصدوم می باشند مرتکب فعل و یا ترک فعل خاصی نشده باشد که صِرفا ً به خود همان یک شخص مربوط باشد یعنی اینکه یکی ازآن دو پیمانکار بدون اطلاع پیمانکار شریک خود مرتکب خطایی شده باشد که کارشناس با بررسی های جامعی که به عمل می آورد به این نتیجه برسد که هیچگونه رابطه و ارتباطی را نمی تواند بین خطای سرزده از یکی از آن دوشخص پیمانکار شریک با پیمانکار شریکش احراز  یا پیدا نماید که در اینصورت باید متأثربودن بروزحادثه را ازاینکه  علت ویا علل مؤثر دربروز حادثه تا چه حد متوجه هرکدام از پیمانکاران می باشد را مورد ارزیابی قرارداد

**************************************

 بدیهی است که  پاسخ ارایه شده ، نظر  کارشناسی اینجانب می باشد و نظر دیگرکارشناسان می تواند با نطر کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

**************************************

غلامرضا بخارایی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار

ارزیاب خسارت بیمه ای در رشته مسئولیت مدنی حرفه ای

*************************************

وبلاگ پرسش و پاسخ حوادث ناشی از کار

 http://bokharaei.persianblog.ir/

***************************************

  آدرس وب سایت        http://masouliat.ir/

 آدرس وبلاگ          http://bokharaei.blog.ir/

****************************************

آدرس کانال تلگرام :

  https://telegram.me/bokharaey

****************************************

  انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

************************************************

/ 0 نظر / 17 بازدید