صِرف تحویل انبرک به کارگر، جهت کار با دستگاه پرس ، رافع مسئولیت کارفرما نیست


توجه داشته باشیم که تحویل دادن انبرک به کارگر ، جهت گذاشتن و بر داشتن قطعات در دستگاه های پرس ، رافع مسئولیت کارفرما درمجهز نمودن دستگاه پرس به سیستم های ایمنی مربوطه نیست

بند 1ماده 142آيين نامه و مقررات حفاظتي پرس ها (پرسكاري سرد فلزات) ، مصوب  75/2/8

«این ابزارها نبایستی به هیچ وجه جایگزین روش های حفاظ گذاری منطقه عمل پرس ها شوند»

کارشناس غلامرضا بخارایی


/ 0 نظر / 5 بازدید